Adatkezelési Tájékoztató
Utolsó módosítás: 0001.01.01

 

A Mobiliti (korábbi nevén NKM TöltőPont) applikáció (továbbiakban: Mobiliti vagy Alkalmazás) kapcsán az MVM Mobiliti Kft. által kezelt személyes adatokról

 

 Bevezetés

A jelen tájékoztató az MVM Mobiliti Kft. által a Mobiliti applikáció (a Mobiliti a magyarországi elektromos autó töltőállomások teljes hálózatát tartalmazó alkalmazás) biztosításával kapcsolatban részére megadott vagy szükségszerűen tudomására jutott személyes adatok kezelésére vonatkozik. A tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

 

1.  Az Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán a MVM Csoport tagvállalatai közül adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”):

Adatkezelő:                                       MVM Mobiliti Kft.

Székhelye:                                        1037 Budapest, Montevideo út 10.

Postacím:                                          1037 Budapest, Montevideo út 10.

Cégjegyzékszáma:                            01-09-965868

Honlapjának címe:                           www.mobiliti.hu

E-mail cím:                                         help@mobiliti.hu

Telefonszám:                                     +36 1 999 1 777

Adatvédelmi tisztviselő:                  dr. Varga Katalin (dpo@mvm.hu)

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az "Érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

Az Adatkezelő által kezelt adatok személyes adatok.

 

2.   A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya, az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A Mobiliti (korábbi nevén NKM TöltőPont) a magyarországi elektromos autó töltőállomások teljes hálózatát tartalmazó alkalmazás. Adatbázisa részletes, naprakész, és folyamatosan frissülő. Az aktuális adatbázisverzió letöltése után internetkapcsolat nélkül is használható. A közösség alapú értékelési és kommentelési rendszer pedig lehetővé teszi, hogy a felhasználók azonnal megoszthassák egymással az állomásokkal kapcsolatos tapasztalataikat. A Mobiliti applikáción így olyan adatok, információk is szerepelnek melyet nem az Üzemeltető, hanem más Felhasználók töltenek fel. Az Alkalmazásban szereplő információk helyességéért az Üzemeltető nem felel, azt a Felhasználó saját felelősségére jogosult felhasználni.

Mobiliti ügyfél funkciók:

 • Egy gombnyomásra szűrés a töltőhálózatra.
 • Töltő aktuális állapot kijelzés (szabad/foglalt).
 • Töltés indítás és leállítás.
 • Folyamatban lévő töltések kijelzése.
 • Töltések listázása.
 • Fizetés hozzáadása.
 • Számlázási cím hozzáadása.
 • Ügyfélkulcsok kezelése.
 • Mobiliti kuponok.

Alap funkciók:

 • Push értesítések és előzmények.
 • Állomások térképes és listás megjelenítése.
 • Szűrés és keresés a különböző paraméterek szerint.
 • Állomások listázása távolság szerint.
 • Kedvencek lista a számodra kijelölt fontosságú helyek gyors eléréséhez.
 • Részletes információk minden állomáshoz: pontos költségek, képek, utcakép, üzembentartó elérhetőségei és sok más.
 • Villámtöltők sárga színnel megkülönböztetve.
 • Könnyen indítható navigáció az állomáshoz.
 •  

TöltőPont közösségi funkciók:

 • Állomások egyszerű értékelése (tetszik/nem tetszik).
 • Szöveges véleményezés feltöltése.
 • Hibás vagy hiányzó adat jelzése töltőnél.
 • Új töltőállomás beküldése.
 • Kép hozzáadása töltőhöz.
 • Szűrés az autódhoz megfelelő csatlakozókra.

 

A jelen Tájékoztató a Mobiliti igénybe vétele kapcsán az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapuló (az Érintett az Alkalmazás által felkínált „regisztrációs- adatlap” kitöltésével, valamint Adatkezelőnek történő megküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett kezelje) adatkezelésekre vonatkozik.

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett az e- mail címének megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Adatkezelő honlapján a belépéskor felugró ablakban ad tájékoztatást. A Felhasználó a szolgáltatás további igénybevételével - kifejezett hozzájáruló nyilatkozat hiányában is – kijelenti, hogy a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul vette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A személyes adatai megadásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat megadásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.

Ahogyan ez a hozzájáruló nyilatkozatban is szerepel, Ön jogosult arra, hogy – hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén - az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

A fenti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény


3.   A adatkezelés jogalapja

Adatkezelésünk jogalapja az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("Általános Adatvédelmi Rendelet") 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

 

4.   Adatkezelési célok

Az Adatkezelés célja az Alkalmazás közösségi alapú értékelésének, véleményezésének lehetővé tétele az Alkalmazás személyre szabott és optimális működése érdekében és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, beleértve a szolgáltatással kapcsolatos e-mail megkeresések fogadását. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

5.   Kezelt adatok köre

A regisztrált e-mail cím, felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, város, irányítószám, születési év, neme, autó, melyek az Alkalmazás „Profilom” menüpont alatt tekinthetőek meg. A Mobiliti szolgáltatáshoz tartozó számlázási név és cím, a fizetéshez tartozó bankkártya utolsó 4 számjegye és lejárata.

 

6.    Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatok megismerésére csak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók adatbázist karbantartó, fejlesztő munkavállalói jogosultak.

 

7.  A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama

A kezelt személyes adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

Az Érintett fogyasztó hozzájárulásával kezelt adatok az érintett kérésére is bármikor törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg az Érintett az Alkalmazáson belül a profil törlést nem végzi el, illetve, ameddig a személyes adatainak törlését – a szolgáltatásról történő leiratkozás útján – az Adatkezelőtől írásban nem kéri. A törlés időpontja az Érintett törlés iránti kérelmének (leiratkozásának) Adatkezelő részére – elektronikus úton – történő megküldésétől számított legfeljebb 10 munkanap.

Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, ha:

(i)  annak kezelése jogellenes;

(ii)  a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

(iii)  az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; valamint, ha

(iv)  a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

Az Alkalmazás működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonta, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

Az Érintettnek lehetősége van a személyes adatait az Alkalmazás felületén található „Profilom” fül alatt bármikor módosítani. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, zárolása iránti igény elektronikus levél útján megküldött kifejezett, írásos nyilatkozattal is közölhető.

 

8.     Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a kezelt személyes adatokhoz. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírus-írtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználóhoz rendelhetők.

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

-   a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,

-   a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése)

-   fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés)

-   az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóink biztonsági képzése).

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

9.     Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozó az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Adatfeldolgozó neve, székhelye

 

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység

 

Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

 

 

Grape Solutions Zrt. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26 – 28. I. emelet)

 

Az alkalmazás és weblap fejlesztése, karbantartása és üzemeltetése. Az ezekben használt töltő adatbázis karbantartása.

 

Név, számlázási cím, postázási cím, email cím, bankkártya utolsó számjegye és lejárata, felhasználónév, születési év, nem, gépjármű típusa, ügyfélkulcsok száma és neve.

 

 

 

OTP Mobil Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5.em)

 

 

Az alkalmazásban használt OTP Simple fizetési modul szolgáltatás biztosítása.

 

 

A szolgáltató fizetési oldalán megadott bankkártya adatok.

 

KBOSS.hu Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) (1031 Budapest, Záhony utca 7.)

 

 

Az alkalmazásban használt Számlázz.hu számlázási modul szolgáltatást biztosítja.

 

 

A számlázáshoz szükséges adatok: név, cím, ügyfélkulcs száma és neve, töltési szolgáltatás adatai: időszak, mennyiség, helyszín, díja.

 

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

 

10.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során)
 • hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),
 • személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását (zárolását),
 • joga van az adathordozhatósághoz,
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

10.1.1.  A tájékoztatás kéréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

10.1.2.  A hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba - az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

10.1.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, telefonszámát vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

10.1.4. A törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérhet az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését.

A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, ilyen esetben személyes adatait töröljük.

Ha az adatkezelés a hatályba lépett szerződés teljesítése céljából történik, a törlési kérelmét nem tudjuk teljesíteni.

Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnésétől követően is kezelnünk kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az Érintettet.

 

10.1.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatait az Adatkezelő ne törölje.

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt, személyes adatokat), ezt követően törli az adatokat.

 

10.1.6. Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy
 • a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

10.1.7. A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

10.2.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő megkeresése

Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az Adatkezelőnek legyen szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát, hogy azt kivizsgálhassuk és megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve 10.1. pont szerinti valamely kérelmét, igényét – annak megalapozottsága esetén - teljesíthessük.

Az Adatkezelő az Érintett 10.1. pont szerinti valamely adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és nyújt tájékoztatást az ügyben az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést az Érintett megkeresése alapján késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben, tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának, a kérelem teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett az alábbiak szerint bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 10.1. pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti az érintett Adatkezelő 1.) pontban felsorolt elérhetőségein.


Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., honlap: http://naih.hu; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,

 • ha véleménye szerint az Adatkezelő a 10.1. pontban meghatározott érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint
 • ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

 

11. Egyéb

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.toltopont.eu és a www.mobiliti.hu honlapokon. Kérdés esetén kérjük, írjon a help@mobiliti.hu e-mail címre.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás, valamint a személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.